Cty VTNN Sông Hồng

VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: