Công ty TNHH Kum Jang Vina

Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: