Công ty TNHH An Lan Việt Nam

Tên dự án: 
DA SX, Gia công sản phẩm điện tử An Lan
Thời hạn hoạt động (năm): 
41
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: