Công ty TNHH Nao Vina

Tên dự án: 
Nhà máy Nao Vina
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Hoạt động dự án: